ping چیست ؟
 ping دستوری است که مشخص می‌کند که آیا یک کامپیوتر خاص که ما  ip یا domain آن را می‌دانیم، روشن و فعال هست یا نه. و اینکه اگر فعال باشد مدت زمان رسیدن بسته‌های  tcp/ip از آن کامپیوتر به کامپیوتر ما چقدر است.
کاربرد این دستور به صورت زیر است:

Ping  ip-or-domain

که به جای  ip-or-domain باید شماره  ip و یا domain آن(اگر داشته باشد) را می‌گذاریم.
مثلا  ping yahoo.com را در command prompt تایپ کردم و به نتایج زیر رسیدم:

 

:Pinging yahoo.com [98.138.253.109] with 32 bytes of data

Reply from 98.138.253.109: bytes=32 time=325ms TTL=45

Reply from 98.138.253.109: bytes=32 time=325ms TTL=45

Reply from 98.138.253.109: bytes=32 time=324ms TTL=45

Reply from 98.138.253.109: bytes=32 time=323ms TTL=45

    :Ping statistics for 98.138.253.109

         Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 ( 0% loss)

:Approximate round trip times in milli-seconds

        Minimum = 323ms, Maximum = 325ms, Average = 324ms 

این نتایج نشان می‌دهد که  yahoo.com فعال است.

- tracert چیست ؟
 tracertابزاری است که نشان می‌دهد که یک packet اطلاعاتی از کامپیوتر شما چه مسیری را طی می‌کند و از چه کامپیوترهایی می‌گذرد تا به یک مقصد خاص برسد. مقصد را ما مشخص می‌کنیم و معمولا همان کامپیوتری است که داریم  footprinting می‌کنیم.
کاربرد این دستور به صورت زیر است:

                                      tracert ip-or-domain